Algemene voorwaarden

Gebruik
Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de inhoud van de website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van NRGY Management.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de inhoud van de website. De door NRGY Management middels de website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door NRGY Management gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. NRGY Management behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van NRGY Management om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

NRGY Management heeft het recht de inhoud van de website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor inhoud die door gebruikers van de website geplaatst is.

Intellectueel eigendom
De inhoud van de website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de inhoud van de website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van NRGY Management is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRGY Management eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van inhoud op de website geeft de gebruiker NRGY Management eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke inhoud.

Rechten van derden
NRGY Management heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de inhoud van de website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot NRGY Management wenden.

Websites/webpagina’s van derden
De website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door NRGY Management is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. NRGY Management heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. NRGY Management verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Aansprakelijkheid en schade
NRGY Management besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. NRGY Management past de inhoud van de website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. NRGY Management kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

NRGY Management sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de inhoud van de website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is NRGY Management niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Misbruik
Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt NRGY Management zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen
NRGY Management behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven